Přepravní podmínky

Dotaz: Jak ve vozidlech kategorie M2 a M3 přepravovat děti mladší 3 let a děti starší 3 let a menší než 150 cm v souvislosti s používáním zádržného bezpečnostního systému? Jedná se o dopravu jak linkovou, tak i mezinárodní zájezdovou. Většina autobusů je vybavena bezpečnostními pásy. Kdo má povinnost zajistit autosedačku v případě, kdy je povinná? Dopravce nebo cestující?

Odpověď: Ustanovení zákona o silničním provozu (ZoSP) upravující povinné používání dětských zádržných systémů (autosedaček) při přepravě dětí se týká pouze vozidel kategorií M1, N1, N2 a N3. To znamená, že na zmiňované kategorie vozidel M2 a M3 (autobusy) se tato povinnost nevztahuje. Používání dětských autosedaček v autobusech není povinné, a to na žádném druhu pozemní komunikace, ani v obci, ani mimo obec.

Řidič autobusu je podle zákona toliko povinen poučit osoby starší 3 let nebo osoby je doprovázející o povinnosti použít zádržný systém, pokud jím je autobus vybaven a pokud tato informace není zajištěna jinak (viz § 6 odst. 1 písm. g) ZoSP), například pomocí piktogramu. Tato poučovací povinnost se však týká pouze bezpečnostních pásů (jimiž je autobus vybaven), nikoli dětských autosedaček (jimiž autobus vybaven není).

Kromě toho platí, že provozovatel autobusu vybaveného zádržným systémem, je povinen zajistit, aby přepravované osoby starší 3 let nebo osoby je doprovázející byly poučeny o povinnosti použít tento zádržný systém (§ 10 odst. 4 ZoSP). Způsoby informování stanoví vyhláška č. 30/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podle ní platí, že u každého sedadla vozidla kategorie M2 a M3 registrovaného v České republice, které je vybaveno zádržným systémem, se povinně viditelně umísťuje výrazně zobrazený piktogram (č. O 6), který může být v horní části doplněn textem „PŘIPOUTEJTE SE". Základní plocha piktogramu je kruh modré barvy a symbol postavy, který je proveden barvou bílou. Průměr kruhu piktogramu nesmí být menší než 7,5 cm. Vyobrazení vzoru piktogramu je uvedeno v příloze č. 7a cit. vyhlášky: I v případě této povinnosti se nicméně poučení vztahuje pouze k zádržným systémům, jimiž je autobus vybaven, tedy k bezpečnostním pásům a nikoli k dětským autosedačkám. Pokud jde o samotnou povinnost použít bezpečnostní pás, platí v autobusech stejná úprava jako v jakémkoli jiném vozidle. To znamená, že přepravovaná osoba je povinna být za jízdy připoutána na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo povinně vybaveno podle zvláštního právního předpisu. Tato povinnosti neplatí pro osobu starší 18 let a menší než 150 cm a osobu, která tak nemůže učinit ze zdravotních důvodů na základě lékařského potvrzení; lékařské potvrzení musí mít za jízdy u sebe (viz § 9 odst. 1 písm. a) a odst. 2 ZoSP).

Přepravní podmínky při použití nepravidelné osobní mezinárodní a vnitrostátní dopravy ŠKOLNÍ STONOŽKA

 1. Cestující v mikrobusech a autobusech zajištěných firmou ŠKOLNÍ STONOŽKA se přepravují za smluvní ceny podle ceníku , který je zveřejňován na www.skolnistonozka.cz. Jízdné je cestující povinen zaplatit platbou na účet dopravce, bankovním převodem, nebo hotově vkladem v bance, nejpozději dva dny před nástupem do vozidla. Právo na zlevněné jízdné je cestující povinen při každém použití bez vyzvání prokázat příslušným dokladem (voucherem). Cestující má vždy platný jízdní doklad již při nástupu do vozidla. Tento doklad (elektronickou jízdenku,faktu­ru,příjmový doklad, voucher) je povinen ihned bez vyzvání předložit řidiči ke kontrole.
 2. Při zaslání elektronické jízdenky, popř. voucheru na slevu je cestující povinen se přesvědčit, zda mu byl vydán platný jízdní doklad dle jeho požadavků (jestli zaplacené jízdné odpovídá ceně vyznačené na elektronické jízdence,voucheru, zda má správný datum odjezdu a příjezdu a správný název trasy jízdy včetně zastávek). Jízdní doklad je neplatný zejména, nejsou-li z něho patrné potřebné údaje (datum jízdy, cena, nástupní a výstupní zastávka, číslo dopravy) nebo uplynula doba jeho platnosti.
 3. Děti mladší 6 let lze přepravovat jen s doprovodem osoby starší 15 let. Děti starší 6 let až do dovršení 15 let se přepravují většinou v doprovodu dospělých (rodič, příbuzný, pedagog atp.)
 4. Jako zavazadlo má cestující právo vzít sebou věci a živá zvířata, které lze bez obtíží a rychle naložit a umístit ve vozidle na místo k tomuto účelu určené (nákladový prostor vozidla), nebo na zvlášť určeném místě dopravcem ve vozidla v prostoru pro cestující, nejvýše však 3 zavazadla o celkové hmotnosti do 50 kg a za předpokladu, že neohrožují bezpečnost přepravy a nejsou ostatním cestujícím na obtíž. Zajišťování bezpečné manipulace se zavazadlem a dohled na ně přísluší cestujícímu. Jako zavazadlo lze přepravovat, pokud to obsazení minibusu a mikrobusu a jeho technické provedení dovoluje. Přepravujeme i dětské kočárky, invalidní vozíky, ve vozidle se smí přepravovat jeden pes, který má bezpečný náhubek, je držen na vodítku nakrátko a nesmí být přepravován na sedadle. Dopravce může povolit přepravu dalších zvířat, pokud to umožňují provozní poměry ve vozidle, není-li jejich přeprava ostatním cestujícím na obtíž a jsou-li uzavřena v klecích, koších nebo jiných vhodných schránkách s nepropustným dnem. Zvíře lze přepravovat jen v doprovodu cestujícího a pod jeho dohledem Za přepravu zavazadel se platí před započetím přepravy dovozné podle vyhlášeného ceníku dopravce.
 5. Řidič vozidla nebo pověřená osoba je oprávněna nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy ostatních cestujících nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky, zejména obsaditelnost vozidla.
 6. Cestující je povinen dbát pokynů řidiče vozidla nebo pověřené osoby, které směřují na zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících. Cestující jsou povinni zachovávat opatrnost přiměřenou povaze provozu, uposlechnout pokynů, které jsou uvedeny na vývěskách nebo vyhlášeny intercomem, popř. jiným způsobem. Cestující se musí zdržet všeho, coby mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost dopravy, pořádek ve vozidle nebo působit škodu cestujícím. Zejména není cestujícím dovoleno mluvit na řidiče za jízdy; kouřit ve vozidle; vyhazovat předměty z vozidla nebo je nechávat vyčnívat ven; vyklánět se nebo vystupovat (nastupovat) za jízdy z (do) vozidla; chovat se hlučně, provozovat hudbu a zpěv ve vozidle (též reprodukovanou hudbu a řeč); znečišťovat nebo poškozovat vozidlo, vstupovat do vozidla na kolečkových bruslích, se zmrzlinou nebo s nevhodně zabezpečenými nápoji (nápoje v kelímcích). Cestující pro výstup i nástup musí použít dveře.
 7. Cestující, který z hrubé nedbalosti, svévolně nebo opilosti znečistil nebo jinak poškodil vozidlo nebo jiné zařízení dopravce a cestující, který i přes opakované upozornění (popř. napomenutí) řidičem nebo pověřené osoby ruší klidnou a bezpečnou přepravu cestujících, ohrožuje svým jednáním bezpečnost a plynulost přepravy nebo jinak obtěžuje cestující bude z přepravy bez náhrady vyloučen a musí neprodleně opustit vozidlo
  Také je povinen zaplatit přirážku a nahradit vzniklou škodu. Za zaplacené částky obdrží cestující příslušný doklad.
 8. Přirážka, kterou dopravce stanovil za nedodržení výše uvedených přepravních podmínek, činí 2.000,– Kč s tím, že:
  • při úhradě přirážky ihned ve vozidle se tato částka snižuje na 1000,– Kč
  • při vymáhání soudní cestou se stanovená přirážka 2.000,– Kč nemění
 9. Cestující s platnou elektronickou jízdenkou má právo zakoupenou předplatní jízdenku vrátit nejpozději týden před dnem odjezdu písemnou, nebo elektronickou formou na adrese info@skolnistonozka.cz. Od vrácené elektronické jízdenky bude odečten storno poplatek ve výši 50 % jízdného, nejméně však 500,– Kč. Za nevyužity slevový voucher se jízdné nevrací. Cestující, který byl vyloučen z přepravy, nemá nárok na vrácení jízdného. Cestující, který nebyl v důsledku zpoždění odjezdu (příjezdu) spoje nebo ztráty přípoje přepraven včas, nemá právo na náhradu škody.
 10. Uvedené Smluvní přepravní podmínky ŠKOLNÍ STONOŽKA platí na všech přepravách minibusy a autobusy zprostředkovaných, nebo provozovaných dopravcem. Základní přepravní podmínky pro cestující v nepravidelné osobní vnitrostátní a mezinárodní dopravě se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě v platném znění zákona a vyhlášky č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu.
Přihlašte se Registrace
Školní stonožka - logo